Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДизбор на изпълнител, който да извършва изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“
I. АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-53/05.05.2021г на Упровителя, открива процедура за избор на изпълнител, който да извършва изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за срок от една година за сезон ЛЯТО 2021г., подробно описани в Приложение 1, неразделна част от тази заповед.
II. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за което посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие.
III. Утвърждавам критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии: цена, срок на изпълнение, възможност за доставка, начин на плащане, гаранции.
IV. Офертите се подават до 17:00 часа на 17.05.2021г. на адрес: гр. София, ул. Велико Търново №27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 20.05.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 21.05.2021г. 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.
V. Офертите се подписват от законния представител на кандидата или упълномощен от него представител, за което се представя нотариално пълномощно и в тях се посочва цената за кг. сухо пране в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.
  • "АДИС"ЕООДОТКРАВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „ИЗГОТВЯНЕ НА СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА №8181З-647/2014Г ЗА ПНПБЕО ЗА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ НА АДИС, К.К. „ЧАЙКА” /ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
АДИС ЕООД на основание заповед № А-З-41/20.04.2021г. на Управителя, открава процедура за избор на Изпълнител за „Изготвяне на схеми за евакуация в съответствие с наредба №8181з-647/2014г за ПНПБЕО за почивна станция на АДИС, адрес гр. Варна, к.к. „Чайка” /Златни пясъци“, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед.
I. Изисквания към кандидатите:
Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и в регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти. Да притежава разрешение от Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР във връзка с чл. 91е, ал.2, т. 1-4 от ЗМВР за „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти“ на територията на Р. България.
Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.
II. Краен срок за събиране на офертите: 28.04.21 г. до 17,00 часа.
III. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, срок и начин на плащане.
IV. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на доставчик на спално бельо и хавлии за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2021
I. АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-52/05.05.2021 на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 оферти, за избор на доставчик на спално бельо и хавлии за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2021, разделено по позиции, както следва:
Позиция № 1
1. Чаршаф долен - размер 150/240 см., цвят бял, плат Ранфорс, със ситопечат, 50 бр.;
2. Чаршаф горен – размер 150/220 см., цвят бял, плат Ранфорс, със ситопечат, 50 бр.;
3. Калъфка за възглавница - размер 50/70 см., цвят бял, плат Ранфорс, с бродерия, 50бр.
4. Чаршаф двоен долен – размер 240/240 см., цвят бял, плат Ранфорс, със ситопечат, 30 бр.
Позиция № 2
1. Хавлия малка - размер 50/90 см., цвят бял, 100% памук, 400/500 гр./кв.м., с бродерия, 50 бр.
2. Хавлия голяма, размер 70/140 см., цвят бял, 100 % памук, 400/500 гр./кв.м. с бродерия, 50 бр.
II. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.
III. Утвърждавам критерии за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии: цена, срок за изпълнение, възможност за доставка, начин на плащане, гаранции.
IV. Офертите се подават до 17ч. на 12.05.2021г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 14.05.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 17.05.2021г. 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.
V. Офертите се подписват от упълномощен представител на кандидата с приложено нотариално заверено пълномощно и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.