Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИ И РЕМОНТ НА НАСТИЛКА
АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Хидроизолации на основите и ремонт на настилката пред южната фасада Местонахождение: София, ул. „Оборище“ №31,
I. Приблизителната стойност на услугата е 9896 (девет хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС.
II. Изисквания към кандидатите:
Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата. Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление. При представяне на документите кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка.
Офертата трябва ла съдържа:
– Ценово предложение по единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР;
-Обща цена на поръчката и начин на плащане;
-Срок за изпълнение на поръчката;
-Гаранционни срокове на видовете СМР;
-Валидност на офертата.
III. Краен срок на събиране на офертите: 03.08.2021 г. до 17.00 часа.
IV. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение и опит в изпълнение на външни настилки и хидроизолация на основи, като комисията се ръководи от следните критерии: цена и опит в изпълнението на горните видове работи.
V. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или па ръка. На плика да бъдат записани:
предметът на процедурата
името на обекта
името на фирмата, от която е предложението
адрес и телефон за обратна връзка.
Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за доставка на услугата Изработка и доставка на работни облекла и работни обувки“, за работниците от звено „Аварийна и ремонтна група”
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-91/09.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за доставка на услуга въз основа на не по-малко от четири оферти за услугата „Изработка и доставка на работни облекла и работни обувки“, за работниците от звено „Аварийна и ремонтна група” към ОСТРД, съгласно изисквания описани в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
І. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик се ръководи от следните критерии: съотношение качество/цена; срок на изпълнение на поръчката; гаранционен срок.
ІІ. Изисквания към кандидатите: български юридически лица - търговци – с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие, както и такива, които не са доказали своята идентификация.
Начин и срок за подаване на офертите и каталозите:
1. Кандидатите посочват в офертите си наименование на кандидата, ЕИК, адрес и телефон за контакти. Офертите задължително се подписват от управляващия орган или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията). Представените предложения трябва да са в съответствие с изискванията към предмета на поръчката, приложени към настоящата заповед – Приложение № 1, като посочват гаранционен срок за отделните артикули.
2. Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg, подписани с квалифициран електронен подпис. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.
Краен срок за подаване на офертите: до 13.30 часа на 27.07.2021 г.
В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 13,30 часа на 30.07.2021г.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 3 БРОЯ НОВИ БАРИЕРИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-93/14.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за „Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на 3 броя нови бариери за контрол на достъпа на открити паркинги, находящи се на адрес: гр. София, ул.“Фредерик Ж. Кюри“ № 17, бл. 2 и ул.“Фредерик Ж. Кюри“ № 15, бл. 3″, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед.
I. Изисквания към кандидатите:
Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и в регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.
II. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, срок за доставка и гаранционен срок.
III. Краен срок за подаване на офертите: 30.07.21 г.до 17,00 часа.
В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 06.08.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 09.08.2021г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.
IV. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЛАБОТОКОВА СИСТЕМА
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-97/20.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 3 /три/ броя суитчове, 30 /тридесет/ броя пач кабели cat. 6 – 1,5м., 50 /петдесет/ броя пач кабели cat. 6 – 2м. и 2 /два/ броя аранжиращи панели за нуждите на АДИС ЕООД.
Суитчовете следва да отговарят на следните параметри:
-да са с 24 порта;
-да са с пропускателна способност минимум 1000 Mbit/s;
-да поддържат технология Qos;
-да са с възможност за монтаж на 19 инчов рак.
Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.
Критерий за оценка – най-ниска предложена цена, без ДДС.
Начин и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в срок до 17.00 часа на 23.07.2021г. в Деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27 или на електронният адрес: delovodstvo@adis.bg, като задължително се посочват наименованието на кандидата, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон за контакти и процедурата, за която кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 /три/ броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 27.07.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 28.07.2019г. 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.
Офертите се подписват от упълномощен представител на кандидата или от упълномощен от него представител, за което се представя нотариално заверено пълномощно и в тях се посочва цената за брой, в български лева, без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
АДИС ЕООД на освонание Заповед № А-З-101/27.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в документацията за доставка на електрическа енергия, неразделна част към настоящата заповед и разделени по позиции, както следва:
Позиция № 1 – Обекти, находящи се в гр. София и гр. Самоков.
Прогнозно количество на необходимата електрическа енергия ниско и средно напрежение – 366 887 KWh.
Позиция № 2 – Обект, находящ се в гр. Варна.
Прогнозно количество на необходимата електрическа енергия ниско и средно напрежение – 132 770.44 KWh.
I. Изисквания към кандидатите:
А. Годност за упражняване на професионалната дейност:
Български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие. Документ за доказване: Заверено копие от удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква заверено копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата доставка.
2. Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и/или „Производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
Документ за доказване: Заверено копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и/или „Производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
3. Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, към крайната дата на подаване на предложението, в Регистъра на координатори на балансиращи групи и в регистъра на търговските участници, с посочен идентификационен номер и със статус „активен“.
Документи за доказване: Заверено копие на документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на координатори на балансиращи групи“ и в регистър на търговските участници в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.
Документите по т.1, т.2 и т.3, с които се доказва годността за упражняване на професионалната дейност на участника, определен за изпълнител, както и удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен договор по смисъла на чл. 11, т.13 и чл. 23 от Правила за търговия с електрическа енергия се представят с тръжната документация и да са валидни към датата на сключване на договора за доставка на електрическа енергия.
Б. Минимални технически и професионални възможности:
Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат, с обхват в съответствие с предмета на доставката. Документи за доказване: Заверено копие от сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
2. Участниците следва да са изпълнили минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на доставката през последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на доставката се разбират дейности, свързани с доставката на електрическа енергия и осъществяване на функциите на балансираща група.
Документи за доказване: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата процедура, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.
II. Критерий за оценка – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии:
П.1 – цена за 1 kWh нетна активна дневна електрическа енергия– 45%
П.2 – цена за 1 kWh нетна активна нощна електрическа енергия– 45%
П.3 – фиксирани такси за цена на акциз, такса достъп до електропреносната мрежа, такса пренос през разпределителната мрежа, такса задължение към обществото, добавка към цената за отдадена/консумирана реактивна енергия – 2%
П.4 – регистриран основен капитал на дружеството – 4%
П.5 – неустойки за неусвоено или надвишено количество – 2%
П.6 – срок на писмено предизвестие до купувача за промяна на цената – 2%
На участника дал най-благоприятна оферта по всеки отделен показател се дават максимално количество точки – 100 т. Класираният на второ място получава – 90 т., на трето място – 80 т., на четвърто място – 70 т., на пето място – 60 т., на шесто място – 50 т., на седмо – 40 т., на осмо – 30 т., на девето – 20 т. и от десето място надолу – 0 т. Крайната оценка на всеки кандидат се получава по следната формула:
КО = П.1*0,45 + П.2*0,45 + П.3*0,02 + П.4*0,04 + П.5*0,02 + П.6*0,02
III. Офертите се подават до 17.00ч. на 06.08.2021г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства,, адрес за кореспонденция и телефон. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на документите е за сметка на кандидата. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00ч. на 13.08.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 16.08.2021г. от 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.
Офертите се подписват от законен или упълномощен представител на кандидата с изрично пълномощно и трябва да отговарят на изискванията, описани в Документацията. Участниците следва да представят предложенията си, съгласно приложените образци в Документацията.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ЛПСОВ И ЕДНОКРАТНА ПРОФИЛАКТИКА С ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНОТО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ПАНЧАРЕВО“
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-103/30.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнитела за оценка на работата на ЛПСОВ от инженер-технолог и еднократна профилактика с почистване на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“ – общи части на адрес бул. „Самоковско шосе“ №233, гр. София, съгласно задание за офериране.
Изисквания към кандидатите:
Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.
При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:
-ценово предложение по единични и общи цени, съгласно количествена сметка;
-обща цена на поръчката и начин на плащане;
-срок за изпълнение на поръчката;
-гаранционен срок;
-валидност на офертата.
Краен срок на събиране на офертите: 06.08.2021 г. до 17.00 часа.
Критерий за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии:
1. Цена на услугата;
2. Гаранционен срок на предоставените продукти и услуги;
3. Срок за изпълнине на услугата.
В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 13.08.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 16.08.2021г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.
Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата или на ръка на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27.
На плика да бъдат записани: -предмет на процедурата; -местонахождението на обекта; -името на фирмата, от която е предложението; -адрес и телефон за обратна връзка
Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.