Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Новини

Във връзка с решението на Министерски съвет, взето на заседание проведено на 05.06.2019г., за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на \\\"Агенция дипломатически имоти в страната\\\" ЕООД - София, Ви информираме, че продажбата на имотите ще се извърши чрез публичен търг по ред определен в Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие на капитала.
Търгът ще бъде обявен в централен ежедневник, на електронната страница на Дружеството и на страницата на Министерството на икономиката.
При условие, че продажбата се извърши след 04.08.2019г, съгласно изискванията на чл. 3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, имотите ще бъдат обявени и на електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участиие в капитала.


Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Ttechnorati

Абонамент е-оферти: