Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2018г.
Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС” ЕООД за 2018г. Критерии за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии – цена, срок на изпълнение, допълнителни бонуси и др. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите - регистрирани одитори или одиторски предприятия трябва да са вписани в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители, като към офертите си посочват и под кой номер са вписани в регистъра. За участие в процедурата кандидатите представят следните документи за легитимация: 2. за физически лица – три имена и ЕГН; 3. за български юридически лица - търговци – извлечение от търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК); за юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър – не се допускат до участие. Срок за подаване на офертите: до 16.00 часа на 15.10.2018 г. в деловодството на „АДИС” ЕООД, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа или по пощата на адрес: гр.София 1504, ул.„Велико Търново” № 27. Офертите се подават в запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата, за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 16,00 часа на 24.10.2018г. Дата за повторно провеждане на процедурата – 11.30 часа на 25.10.2018 г.
  • "АДИС"ЕООД Процедура за избор на доставка, монтаж, инсталация на сървърен блок от ново поколение.
АДИС ЕООД открива процедура на основание Решение № А-З-148/04.10.2018 г. за избор на доставка, монтаж, инсталация на сървърен блок от ново поколение. Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на АДИС ЕООД до 16:00 ч. на 24.10.2018 г. За повече информация: 0882177748
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за изработване на 1000 бр. големи рекламни торби с логото на АДИС ЕООД
АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изработване на 1000 бр. големи рекламни торби с логото на АДИС ЕООД, по задание на възложителя – Приложения №1. Критерий за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: цена, качество, срок на изпълнение, гаранции. Начин и срок за подаване на офертите: до 16:30 ч. на 17.10.2018 г. Кандидатите подават предложенията и мострите си лично в деловодството на АДИС ЕООД или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1504, ул. „Велико Търново“ № 27. Офертите се подават в запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка и процедурата, за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. В случай, че в посочения от възложителя срок не бъде събран необходимия брой оферти, срокът за събиране на заявленията се удължава до 16:30 ч. на 19.10.2018 г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за ремонт покрив на ул. Велико търново №27
АДИС ЕООД открива процедура за ремонт покрив на ул. Велико Търново № 27, подмяна на улуци, водосточни тръби и ламаринени обшивки. Вашето подписано и подпечатано ценово предложение в затворен плик, следва да внесете в деловодството на административната сграда на „АДИС” ЕООД, лично или по куриер. Върху плика следва да са надписани: името на обекта, фирмата, от която се изпраща, ЕИК и адрес за кореспонденция. Прилагат се попълнените образци от офертата, количествено-стойностната сметка и други материали, по Ваша преценка, доказващи качествата ви като изпълнители. Срок за получаване на офертите – до 17.00 ч. на 25.10.2018 г. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение. Методика на оценка – цена на услугата, гаранция, срок на изпълнение. Приложение: Задание с количественa сметка ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Официално наименование: „АДИС” ЕООД Адрес: гр. София - 1504, ул. „Велико Търново” № 27 Лица за контакти: инж. Коста Толоев Телефон: +359 2 948 75 12; +359 882 177 739 Факс:+359 2 944 43 66 Електронна поща: ktoloev@adis.bg
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на гардероб в апартамент №12, находящ се на ул.“Райко Алексиев“40, бл.215.
АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на гардероб в апартамент №12, находящ се на ул.“Райко Алексиев“40, бл.215. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, референции за подобни обекти, както и списък с изпълнени такива. 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление. 3. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране. Краен срок за събиране на офертите: 19.10.2018 г. до 17.00 часа. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново” № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, адрес и телефон за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за доставка и монтаж на 2 броя климатика
АДИС ЕООД открива процедура за доставка и монтаж на 2 броя климатика за обект на Дружеството, находящ се в гр. София, ул. Райко Алексиев № 40, бл. 215, ап. 12. Краен срок за събиране на офертите: до 17:00 ч. на 23.10.2018 г. Офертите се подават в посочения срок в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. или по пощата на адрес: гр. София, ул. Велико Търново №27. на плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, ЕИК, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.