Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива конкурсна процедура за предоставяне на застрахователна услуга по застраховане на групи имущества
АДИС ЕООД открива конкурсна процедура за предоставяне на застрахователна услуга по застраховане на следните групи имущества, на основание: Решение № А-3-5/18.01.2019 г. на Управителя на Дружеството: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството - подробно описани в приложение №1 - Активи, неразделна част от настоящото решение; както и Гражданска отговорност към трети лица, възникнала вследствие на проявление на покрит по полицата риск.

1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 30 000 лв. без включен данък върху застрахователната премия.

2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: - Участниците в конкурса следва да представят предложенията си по групи имущества, за които осигуряват застрахователно покритие срещу посочените рискове - съгласно образеца на ценовото предложение към настоящото решение. Допуска се възможността за представяне на варианти на предложението - при еднократно заплащане на цялата дължима премия, респективно при схема на разсрочено плащане, съгласно представения образец. - Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането и да притежават лиценз, в обхвата на който са включени рисковете посочени в настоящата конкурсна процедура. - Конкурсът се провежда при закрито заседание на комисията. - Срок на застрахователния договор: 1 година, считано от датата на сключване на полицата.

3. Дата, място и час на отваряне на конкурсните предложения: на 06.02.2019г. от 11.00ч. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27.

4. Конкурсна документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 22.01.2019г. от 10.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 10 лв. без включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация - до 12.00ч. на 05.02.2019г.

5. Условия за оглед: всеки вторник и четвъртък от 15.00ч. до 17.00ч. след предварителна заявка: на тел. 0882177780.

6. Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 16.30 ч. на 05.02.2019г.

7. Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите: 1. Заявление за участие - по образец; 2. Документи за легитимация: за български юридически лица - търговци - удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК); Когато участникът е чуждестранно юридическо лице - съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език; 3. Документ за закупена конкурсна документация; 4. Списък на документите, съдържащи се в предложението - по образец; 5. Оферта, съгласно образеца към документация – „Предлагана цена“; 6. Лиценз по чл.29, респ. съответен документ за дружествата по глава четвърта, раздел ІІ от Кодекса за застраховането, удостоверяващ правото участника да застрахова рисковете, посочени в настоящата конкурсна документация; 7. Общи условия по застраховка „Имущества”; 8. Проект на полица; 9. Изрично пълномощно - в случай, че заявлението, офертата и останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната регистрация на кандидата; 10. Други документи - по преценка на кандидата. 8. Утвърждавам конкурсна документация, съгласно приложение към настоящото решение.

II. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: - П.1 - стойност на застрахователната премия – 80% - П.2 - начин на плащане (брой вноски) – 5% - П.3 – срок за изплащане на застрахователно обезщетение в работни дни – 5% - П.4 – самоучастие – 10%

На участникът дал най-благоприятна оферта по всеки отделен показател се дават максимално количество точки – 100 т. Класираният на второ място получава – 80 т., на трето място – 60 т., на четвърто място – 40 т., на пето място 20 т. и от шесто място надолу – 0 т. Крайната оценка на всеки кандидат се получава по следната формула: КО = П.1*0,80 + П.2*0,05 + П.3*0,05 + П.4*0,10

Ако някой от участниците не отговаря на някой от критериите, същият не се допуска до класиране.

  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на 2 бр. нови климатици
АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за \"Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на 2 бр. нови климатици в административнатасграда на АДИС ЕООД, находяща се на ул. Велико Търново № 27\". Краен срок за събиране на офертите: до 17 часа на 29.01.2019г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за ремонт на автоматична ролетна гаражна врата
АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за ремонт на автоматична ролетна гаражна врата в резиденцията на посланика на Индонезия, находяща се на ул.”Проф. Кирил Попов” №13, резиденция 19. Съгласно Заповед № А-З-15/30.01.2019 г. на Управителя на АДИС ЕООД, се удължава срока за подаване на офертите до: 17:00 ч. на 31.01.2019 г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за изработка, доставка и монтаж на кухненски шкафове.
АДИС ЕООД открива процедура за изработка, доставка и монтаж на кухненски шкафове на ул. Проф. Кирил Попов №21, резиденция №16, гр.София. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия. 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление. 3. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране. Краен срок за събиране на офертите: 06.02.2019 г. до 17,00 часа. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. ВеликоТърново № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, адрес и телефон за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата. Съгласно Заповед № А-З-18/08.02.2019 г. се удължава срока за подаване на офертите до 17:00 ч. на 13.02.2019 г.
  • "АДИС"ЕООДАДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик за двугодишен лиценз на антивирусна програма „AVG AntiVirus 2019”
На основание Заповед № А-З-17/06.02.2019 г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на доставчик за двугодишен лиценз на антивирусна програма „AVG AntiVirus 2019” за нуждите на 50 броя работни места. Начин и срок за на подаване на офертите: електронен адрес: delovodstvo@adis.bg, като се посочват наименованието и ЕИК на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон в срок до 12.02.2019 г.