Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ФАЯНСАДЖИЙСКИ УСЛУГИ
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-120/ 31.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Фаянсаджийски услуги. Приблизителна стойност на поръчката: 11 000 лева без ДДС Изисквания към кандидатите: Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в Техническото задание условия. 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, референции за подобни обекти, както и списък с изпълнени такива. 3. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Техническо задание. Краен срок за събиране на офертите: до 17,00 часа на 15.09.2021 г. Критерий за оценка на офертите – икономичеаски най-изгодно предложение. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 23.09.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 24.09.2021г. от 11,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27, както следва: Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа /лично или по куриер/ или по пощата. В запечатан плик, на който да бъдат записани: обекта; името на фирмата /име на физическото лице, от която е предложението; адрес и телефон за обратна връзка. Офертата да бъде подписана от лице, представляващо фирмата и е положен печат на същата /или подпис на физическото лице.
  • "АДИС"ЕООДТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И НАСТРОЙКА НА ПЛЪЗГАЩА ДВОРНА ВРАТА НА ОБЕКТ НА АДИС ЕООД ОТКРИТ ПАРКИНГ
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-128/10.09.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Доставка, монтаж и настройка на плъзгаща дворна врата до 500 кг, съвместима с управление „Beninca“ на обект на АДИС ЕООД открит паркинг на ул. „Чарл Дарвин“ №25, бл. 2, гр. София. Приблизителна стойност на услугата: 1100 лв. без ДДС. Изисквания към кандидатите: Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и в регистър ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране. Краен срок за събиране на офертите: 23.09.2021г., до 17:00ч. Критерий за оценка: икономически най-изгодното предложение на база цена, срок за доставка и гаранционен срок. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 29.09.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 30.09.2021г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, ЕИК, седалище и адрес на управление, телефон и лице за конаткт. Офертата е подписана от лице, представляващо фирмата и е положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2021г.
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-131/16.09.2021г. на Управителя, открива процедура за събиране на оферти за избор на регистриран одитор и класиране въз основа на не по-малко от три оферти за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2021г.
Балансовата стойност на активите на АДИС ЕООД към 31.12.2020г. е в размер на 91 453 хил. лв.
Критерий за оценка: най-ниска предложена цена.
Изисквания към кандидатите:
1. Да представят Удостоверение от Института на дипломираните експерт- счетоводители, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на ЗНФО и заверена разпечатка от сайта на KПHPO;
Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата и одитиращия екип. Посочва се дипломираният експерт-счетоводител, носещ отговорност за изпълнение на поръчката – в оригинал.
3. Писмо за приемане на одиторския ангажимент със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти - в оригинал;
4. Да представят декларация по чл.53 във връзка с чл.54 на ЗНФО за независимост от одитираното предприятие и липса на конфликт на интереси - в оригинал;
5. Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга – в оригинал;
6. Да представят проект на план-програма за одиторска проверка и заверка на ГФО за съответната година. – в оригинал.
Срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 05.10.2021г. в деловодството на „АДИС” ЕООД, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” № 27.
Офертите се подават в посочения по-горе срок в затворен непрозрачен плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и процедурата, за която се кандидатства. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на кандидатите. Офертите се изготвят на български език, като само специфични технически и търговски термини могат да бъдат изписани на чужд език. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.
В случай че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава с 5 календарни дни - до 17.00 часа на 11.10.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 12.10.2021г. от 11.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ И КАСКО (КЛАУЗА П) ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-132/17.09.2021 на Управителя, открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1.
1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 14 000,00 лева без включен данък върху застрахователната премия.
2. Общи и специални изисквания към участниците:
– Застраховка „Гражданска отговорност“ се сключва на основание чл. 477 от Кодекса на застраховането, при застрахователни суми (лимит на отговорност), определени в чл. 492 от Кодекса на застраховането и при условията на чл. 480 от Кодекса на застраховането.
Застрахователната полица „Гражданска отговорност“ покрива отговорността на застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованият отговаря съгласно българското законодателство или законодателството на държавата членка на ЕС, в която е настъпила вредата. Застрахователната полица „Гражданска отговорност“ се предоставя със сертификат „Зелена карта“, валиден не само на територията на ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария, Андора и за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена Карта“. Застрахователната премия трябва да включва всички вноски в гаранционен и обезпечителен фонд.
Застрахователна полица „Автокаско“ покрива пълно каско, помощ на път „асистанс“ и доверен сервиз. Застрахователна полица „Автокаско“ има териториално действие на територията на Република България, държави – членки на ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария, Андора и за всички държави, които са членове на международното споразумение „зелена карта“, които се намират на територията на Европа, без заплащане на допълнителна премия. Застрахователната премия трябва да включва вноски в гаранционния и обезпечителен фонд. Застраховка „Автокаско“, валидна за територията на Република България и чужбина следва да се сключи при покритие на следните рискове и условия:
– Природни бедствия: пожар; буря; (ураган, градушка); наводнения; гръм (мълния); снежно и/или ледено натрупване следствие на обилен снеговалеж; морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, съоръжения, както и експлозия на такива съоръжения;
-Авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения;
– Пожар, възникнал по време на движение, или възникнал при включване и работа на двигателя при престой;
– Пожар, възникнал по време на престой на МПС и неработещ двигател вследствие на техническа неизправност и/или случайно събитие;
– Случайно падане на летателен апарат или други тела върху МПС;
– Сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в т.ч. и ПТП, съгласно Закона за движение по пътищата;
– Внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на застрахования;
– Злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заличаване с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване;
– Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване;
– Кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС;
– Кражба на цяло МПС;
– Грабеж на цяло МПС;
– Покриване на разходи за престой на МПС на паркинг до 15 дни;
– Осигуряване на безплатна Пътна помощ на територията на Република България;
-Ползване на доверен сервиз на застрахователя за всички автомобили при ремонтни дейности за отстраняване на частични щети по застраховка „Автокаско“
Участниците следва да декларират в офертата си покритие на всички посочени от възложителя рискове, независимо от покритията, описани в Общите им условия по застраховка „Автокаско“. Еднократната застрахователна премия следва да се формира за всеки автомобил и вид застраховка поотделно.
Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Кодекса за застраховането и да притежават лиценз по чл. 29 или чл. 41 от Кодекса за застраховането, копие от който прилагат към офертата, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата конкурсна процедура;
Офертите следва да се оформят съгласно приложения към настоящата заповед образец – Приложение № 2 и да са валидни за срок от 8 месеца, считано от датата на подаване, както и в случай на придобиване на ново МПС в същия период;
Премията се посочва в лева и начин на плащане (брой вноски). Допускат се варианти на предложението;
Срок на застрахователния договор: 1 (една) година, считано от датата на изтичане на предходния застрахователен договор за всяко МПС по приложение №1;
Обслужване на автомобилите със застрахователна сума над 5 000 (пет хиляди) лева от доверени сервизи на застрахователя;
3. Дата, място и час на отваряне на конкурсните предложения: на 04.10.2021г. от 14.00ч. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27. Конкурсът се провежда при закрито заседание на комисията.
4. Конкурсна документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на АДИС ЕООД, а именно www.imoti.adis.bg в раздел „Поръчки“.
5. Условия за оглед: всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч. след предварителна заявка: на тел. 0882 177751.
6. Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 16.00ч. на 01.10.2021г. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в затворен запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата, за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
7. Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите:
(1). Документи за легитимация: за български юридически лица – търговци – удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК); Когато участникът е чуждестранно юридическо лице – съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език;
(2). Оферта (ценово предложение), съгласно образеца към документация – Приложение №2;
(3). Лиценз по чл.29 или чл.41 от Кодекса за застраховането, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата конкурсна процедура.
(4). Проект на полица;
(5). Изрично пълномощно – в случай, че заявлението, офертата и останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната регистрация на кандидата;
(6). Други документи – по преценка на кандидата.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на доставчик за закупуване на зимни гуми
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-118/ 30.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на зимни гуми за автомобилите, собственост на АДИС ЕООД, съгласно Приложение 1. Критерий за оценка на офертите – икономичеаски най-изгодно предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: П.1 – предлагана цена – 60% П.2 – година на производство – 25% П.3 – безплатен монтаж – 10% П.4 – скоростен индекс – 5% На участника дал най-благоприятна оферта по всеки отделен показател се дават 100т. Крайната оценка на всеки кандидат се получава по следната формула: КО=П.1*0,60+П.2*0,25+П.3*0,10+П.4+0,05 Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие, както и такива, които не са доказали своята идентификация. Кандидатите посочват в офертите си наименование на кандидата, ЕИК, адрес и телефон за контакти. Офертите задължително се подписват от управляващия орган или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията). Представените предложения трябва да са в съответствие с изискванията към предмета на поръчката, приложени към настоящата заповед – Приложение № 1, като се посочва съответния гаранционен срок за отделните артикули. 2. Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Краен срок за подаване на офертите: до 17.30 часа на 17.09.2021г. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,30 часа на 03.09.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 27.09.2021г. 10,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.