Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ АВТОМАТИ, ЗА ДВОРНА ВРАТА НА ОБЕКТ НА АДИС ЕООД НА УЛ. “ПРОФЕСОР КИРИЛ ПОПОВ” №21“
АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-85/02.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на нови електро-механични автомати, за дворна врата на обект на АДИС ЕООД на ул. “Професор Кирил Попов” №21“ Изисквания към кандидатите: Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране. Краен срок за събиране на офертите: 14.07.20 г. до 17,00 часа. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ, ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩА КОНСТРУКЦИЯ, НА ПЛАТНИЩЕ ОТ АКРИЛЕН ПЛАТ
„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД, на основание Заповед № А-З-82/01.07.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Изработка, доставка и монтаж, върху съществуваща конструкция, на платнище от акрилен плат за апартамент 21, бл. 1, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №19, гр. София. Изисквания към Изпълнителя. 1. В ценовото предложение да се посочат: единична цена /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане, срок за изпълнение, гаранционен срок и валидност на офертата. 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление. 3. Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет на услугата, във вид в който същите са били при влизането му в обекта. Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение. 4. Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване на всички необходими мероприятия по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана, и Изпълнителя да поеме задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, както и организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл.24 от ЗЗБУТ. 5. Изпълнителят е длъжен да предвиди всички необходими мерки за противопожарната охрана на обекта при извършване на видовете работи съгласно действащата нормативна уредба. 6. След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените видове работи, като средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение. Вашето подписано и подпечатано ценово предложение в затворен плик, следва да внесете в деловодството на административната сграда на „АДИС” ЕООД, лично или по куриер. Върху плика следва да са надписани: името на обекта, фирмата, от която се изпраща, ЕИК и адрес за кореспонденция. Прилагат се офертата и други материали, по Ваша преценка, доказващи качествата ви като изпълнител. Срок за подаване на офертите – до 17.00 ч. на 09.07.2020 г. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение. Методика на оценка – цена на услугата, гаранция, срок на изпълнение.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ГАРАЖНА СЕКЦИОННА ВРАТА И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЕЛ. ЗАДВИЖКА
АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-83/01.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонт на съществуваща гаражна секционна врата и подмяна на съществуващата ел. задвижка с нова на обекти на АДИС ЕООД на ж.к. „Младост“ , блок 208А – гараж“, съгласно Задание за офериране. I. Изисквания към кандидатите: Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране. IІ. Краен срок за подаване на офертите: 13.07.20 г. до 17,00 часа. III. Утвърждавам критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, време за реакция, гаранционен срок и начин на плащане. IV. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВ НА ТЕРАСА НА УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ №6, ГР. СОФИЯ
АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-84/02.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни работи по покрив на Ремонтни работи по покрив на тераса на ул. „Велико Търново“ №6, гр. София тераса на ул. „Велико Търново“ №6, гр. София. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия. 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление. 3. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа: Ценово предложение по единични и общи цени съгласно количествената сметка; Обща цена на поръчката и начин на плащане; Срок за изпълнение на поръчката; Гаранционен срок; Валидност на офертата. Краен срок на събиране на офертите: 15.07.2020 г. до 17.00 часа. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани: предметът на процедурата; местонахождението на обекта; името на фирмата, от която е предложението; адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.