Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА “AГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД
"АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА" ЕООД отправя покана към всички търговски банки, притежаващи валиден лиценз от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Р България да представят оферти за предоставяне на финансови услуги с оглед сключването на договор за банково обслужване, на основание: т.4 от приложение № 3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК Видове финансови услуги: 1. свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки; 2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.; Офертите ще се оценяват по следните критерии: 1. Неколичествени критерии с тежест 40% 2. Количествен критерий с тежест 60% Изисквания към кандидатите: Всяка офертата е необходимо да съдържа: 1. Удостоверение за актуално състояние или еквивалент. 2. Лиценз на БНБ за извършване на банкова дейност съгласно ЗКИ. 3. Ценова оферта по образец; 4. Срок за валидност на офертите – минимум 60 календарни дни. 5. Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗОП. 6. Декларация по чл. 55, ал.1 от ЗОП. Място и срок на подаване на офертите: Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в сградата на “АДИС“ ЕООД на адрес: София, 1504, ул. "Велико Търново" 27, деловодство до 16.00 ч. на 26.10.17 г. Отваряне на офертите: Комисия, назначена от Възложителя, ще разгледа и оцени офертите на 27.10.17 г. от 10 ч. Заседанията на комисията са публични. Допълнителна информация: София,1504, ул. "Велико Търново"27;Тел.:02/9434481; www.adis.bg
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството
“АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството, съгласно Заповед № А-3-146/11.10.2017г. На основание чл.1, раздел ІІ от Договор за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество с държавно имущество от 08.08.2016г., чл.9 от Закона за независимия финансов одит, във връзка с чл.37 от Закона за счетоводството, чл.4, ал.1, т.2 от заповед №4/06.01.2011г. и във връзка с доклад А-Д-186/18.09.2017г., Заповед № А-3-138/20.09.2017г. Критерии за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии – цена, срок на изпълнение, допълнителни бонуси и др. Изисквания към кандидатите: Кандидатите - регистрирани одитори или одиторски предприятия трябва да са вписани в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители, като към офертите си посочват и под кой номер са вписани в регистъра. За участие в процедурата кандидатите представят следните документи за легитимация: 1.за физически лица – копие от документ за самоличност; 2.за български юридически лица - търговци – извлечение от ТР с посочване на ЕИК; за юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър – не се допускат до участие. Срок за подаване на офертите: до 16.30 часа на 13.10.2017 г. в деловодството на „АДИС” ЕООД, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа или по пощата на адрес: гр.София 1504, ул.„Велико Търново” № 27. Офертите се подават в запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата, за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Заседанието на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на офертите на кандидатите ще се състои на 16.10.2017г. от 11.00 ч.