Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА УСЛУГА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА „АДИС“ ЕООД
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-1/05.01.2023г. на Управителя открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД. Критерии за оценка: предложена оптимална цена, съобразно изискванията на процедурата. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения в регистъра на Районната здравна инспекция, като в офертата си да посочат под кой номер са вписани в регистъра. Кандидатите следва да притежават последно поколение диагностична техника, както и да предоставят самостоятелна оферта за всеки конкретен вид преглед, който могат да предложат. Критерии за оценка: комисията се ръководи от следното – качество на предоставената услуга, срок за изпълнение, местоизвършване на прегледите, цена. 1.1. Преглед от терапевт – кардиолог: анамнеза, с която се изяснява наличието на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания – лекарски преглед, измерване на кръвно налягане, ЕКГ, ехография. 1.2. Преглед мамолог: ехография и/или мамография и палпация на млечни жлези. 1.3. Преглед гинеколог: анамнеза, обективен преглед, ехограф. 1.4. Преглед уролог: ехография и клиничен преглед. 1.5. Костна дезинтометрия – измерване на костна плътност за остеопороза. Да се предложат цени за всеки индивидуален преглед: -в помещение в административната сграда на АДИС ЕООД /ако това е възможно/; -в кабинет в специализираното заведение на кандидата. За участие в процедурата кандидатите представят следните документи за легитимация за български юридически лица – Единен идентификационен код (ЕИК) и документ за акредитация. Срок за подаване на офертите: до 16.01.2023 г. до 17.00 часа. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в затворен запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата, за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава, считано до 17.00 ч. на 26.01.2023 г. Повторно провеждане на заседание на комисията да се проведе на 27.01.2023 г. от 10,00 ч., на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на „АДИС“ ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или по пощата на адрес: гр.София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27. На плика да бъде записано името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата, за която се кандидатства.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ
АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-6/25.01.2023г. на Управителя, открива конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга на групи имущества: 1. Описание на обекта на конкурса: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството – подробно описани в приложение № 1 – Активи, балансова стойност, неразделна част от настоящото решение; 5. Гражданска отговорност към трети лица, възникнала вследствие на проявление на покрит по полицата риск. 2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: 2.1.Участниците в конкурса следва да представят предложенията си по групи имущества, за които осигуряват застрахователно покритие срещу посочените рискове – съгласно образеца на ценовото предложение към настоящото решение. 2.2.Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането и да притежават лиценз, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата конкурсна процедура. 2.3. Срок на застрахователния договор: 1 година, считано от датата на сключване на полицата. 3. Дата, място и час на отваряне на конкурсните предложения: на 14.02.2023г. от 11.00ч. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27. Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 16.30 ч. на 13.02.2023г. 4. Конкурсна документация: Конкурсната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 01.02.2023г. от 10.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 20 лв. без включен ДДС, внесена на касата на дружеството или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG73CECB979010B2017700, банка ЦКБ АД. Краен срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00ч. на 13.02.2023г. 5. Условия за оглед: всеки вторник и четвъртък от 15.00ч. до 17.00ч. след предварителна заявка: на тел. 0882/177780. 6. Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите: 6.1. Заявление за участие – по образец; 6.2. Документи за легитимация: за български юридически лица – търговци – да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице – съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език; 6.3. Документ за закупена конкурсна документация; 6.4. Списък на документите, съдържащи се в предложението – по образец; 6.5. Ценово предложение, съгласно образеца към документация – „Предлагана цена“; 6.6. Лиценз по чл.29 от Кодекса на застраховането, респ. съответен документ за дружествата по глава четвърта, раздел ІІ от Кодекса за застраховането, удостоверяващ правото участника да застрахова рисковете, посочени в настоящата конкурсна документация; 6.7. Общи условия по застраховка „Имущества”; 6.8. Проект на договор (полица); 6.9. Изрично пълномощно – в случай, че заявлението за участие, ценовото предложение и останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната регистрация на кандидата; 6.10. Други документи – по преценка на кандидата. Критерий за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: – П.1 – стойност на застрахователната премия – 85% – П.2 – срок за изплащане на застрахователно обезщетение в работни дни – 5% – П.3 – самоучастие – 10% Ако някой от участниците не отговаря на някой от критериите, същият не се допуска до класиране.