Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за извършване на профилактични медицински прегледи.
АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за извършване на профилактични медицински прегледи на 96 работници и служители, съгласно Приложение 1. Кандидатите да бъдат регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ в регистъра на Районната здравна инспекция, като към офертите си посочват под кой номер са вписани в регистъра. Да извършат профилактичните прегледи на място посочено от АДИС ЕООД. За участие в процедурата кандидатите представят следните документи за лигитимация за български юридически лица - търговци: извлечение от търговския регистър с посочване на ЕИК - Единен идентификационен код и документ за акредитация. Срокът за подаване на офертите е до 14 ноември 2017 г. до 16:30 ч. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в затворен запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на „АДИС” ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,30 часа или по пощата на адрес: гр.София 1504, ул. „Велико Търново” № 27. На плика да бъде записано името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата за която се кандидатства.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания” за 2018 г.
Изисквания към доставчика - сигурност, определен час на ежедневна доставка, доставка в отдалечен офис, допълнителни бонуси. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – задължително представят извлечение от Търговския регистър с посочен Единен идентификационен код (ЕИК). Офертите задължително се подписват от управляващия орган или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията). Начин и срок за подаване на офертите: в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17 часа. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена/препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Краен срок за подаване на офертите: до 16.00 часа на 14.11.2017г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина
Кандидатите да бъдат регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ в регистъра на Районната здравна инспекция, като към офертите си посочват под кой номер са вписани в регистъра. Да извършат вземането на лабораторните проби на място посочено от АДИС ЕООД. За участие в процедурата кандидатите представят следните документи за легитимация за български юридически лица - търговци – извлечение от търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) и документ за акредитация. Определям срок за подаване на офертите: до 14.11.2017 г. до 16.30 часа. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в затворен запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на „АДИС” ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,30 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” № 27. На плика да бъде записано името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата за която се кандидатства. Срокът за подаване на документи се удължава до 16:30 ч. на 22.11.2017г. и повторно заседание на комисията ще се проведе на 23.11.2017г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 15:00 ч.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за ремонт на фуга по алпийски способ
"АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА" ЕООД Ви кани да представите ценово предложение за изпълнение на следното: Ремонт на фуга по фасада на ет. 17 по алпийски способ на обект: Южна фасада на ап. 67, бл. 2, ул. "Чарлз Дарвин" № 25, гр. София Вашето подписано и подпечатано ценово предложение в затворен плик, следва да внесете в деловодството на административната сграда на „АДИС” ЕООД, лично или по куриер. Върху плика следва да са надписани: името на обекта, фирмата, от която се изпраща, ЕИК и адрес за кореспонденция. Прилагат се попълнените образци от офертата, количествено-стойностната сметка и други материали, по Ваша преценка, доказващи качествата ви като изпълнители. Срок за получаване на офертите – до 17:00 ч. на 22.11.2017 г. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение. Методика на оценка – цена на услугата, гаранция, срок на изпълнение. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Официално наименование: „АДИС” ЕООД Адрес: гр. София - 1504, ул. „Велико Търново” № 27 Лице за контакти: инж. Коста Толоев Телефон: +359 2 948 75 12; +359 882 177 739 Факс: +359 2 944 43 66 Електронна поща: ktoloev@adis.bg
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за подмяна на улуци, водосточни тръби, казанчета с доставка и монтаж на снегозадържащи решетки за ВИЛА АДИС, к.к. "Боровец"
„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА" ЕООД открива процедура за подмяна на улуци, водосточни тръби, казанчета с доставка и монтаж на снегозадържащи решетки за обект Вила "АДИС", к. к. „Боровец“, община Самоков Вашето подписано и подпечатано ценово предложение в затворен плик, следва да внесете в деловодството на административната сграда на „АДИС” ЕООД, лично или по куриер. Върху плика следва да са надписани: името на обекта, фирмата, ЕИК и адрес за кореспонденция. Прилагат се попълнените образци от офертата, количествено-стойностната сметка и други материали, по Ваша преценка, доказващи качествата Ви като изпълнители. Срок за получаване на офертите – до 17:00 ч. на 27.11.2017 г. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение. Методика на оценка – цена на услугата, гаранция, срок на изпълнение. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Официално наименование: „АДИС” ЕООД Адрес: гр. София - 1504, ул. „Велико Търново” № 27 Лица за контакти: инж. Коста Толоев Телефон: +359 2 948 75 12; +359 882 177 739 Факс: +359 2 944 43 66 Електронна поща: ktoloev@adis.bg инж. Иво Динев +359 2 948 75 15; +359 882 177 731 dinev@adis.bg. Удължава се срока за подаване на оферти до 17:00 ч. на 1.12.2017 г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за монтаж на покривни елементи за равномерно задържане на сняг
АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за монтаж на покривни елементи за равномерно задържане на сняг за обект: гр. София, ул. "Велико Търново" №27. Приблизителна стойност на услугата е 665,00 лв без вкл. ДДС. Краен срок за събиране на офертите: 01.12.2017 г. до 17:00 ч. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. или по пощата на адрес: гр. София, ул. "Велико Търново" № 27, п.к.1504. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, адрес и телефон за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата. Кандидатите предоставят предложенията си съгласно Задание за офериране, което ще бъде предоставено от АДИС ЕООД.