Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за Доставка, монтаж, пускане в действие и настройка на 1 бр. нафтова горелка на обект на АДИС ЕООД
АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за - Доставка, монтаж, пускане в действие и настройка на 1 бр. нафтова горелка на обект на АДИС ЕООД на ул. Саша Попов №33, вила 19, гр. София. Изисквания към кандидатите: 1. Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти. 2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране. Краен срок за събиране на офертите: 10.07.2018 г. до 17:00 часа.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за изработка и доставка на четри шкафа за документи за апартаменти № 11 и 12, собственост на АДИС ЕООД, находящи се в бл. 155, ул.”Фредерик Ж. Кюри” № 16.
На основание Заповед А-З-93/16.07.2018 на Управителя на Дружеството се открива процедура за избор на изпълнител за изработка и доставка на четири шкафа за документи за апартаменти № 11 и 12, собственост на АДИС ЕООД, находящи се в бл. 155, ул.”Фредерик Ж. Кюри” № 16. Офертите се подават до 25.07.2018 г. в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, съгласно задание за офериране, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. на адрес: гр. София 1504, ул. Велико Търново № 27 - по пощата или на ръка. Със Заповед А-З-99/ 27.07.2018 се удължава срока за подаване на офертите до 12:00 ч. на 30.07.2018 г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за демонтаж от ет. 1, преместване и монтаж на етаж 6 в ап.11 и 12 на седем бр. климатици в бл. 155, ул. ”Фредерик Жолио Кюри” № 16.
На основание Заповед А-З-92/16.07.2018 на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител за демонтаж от ет. 1, преместване и монтаж на етаж 6 в ап.11 и 12 на седем бр. климатици в бл. 155, ул. ”Фредерик Жолио Кюри” № 16. Офертите се подават до 19.07.2018 г., съгласно задание за офериране, в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9:00 - 17:00 ч. или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. Велико Търново №27. Със Заповед А-З-98/ 25.07.2018 се удължава срока до 17:00 ч на 25.07.2018 г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за доставка на куриерска услуга.
АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за доставка на куриерска услуга. Изпълнителят е длъжен да осигури доставката на куриерските пратки на дружеството до получателя в срок, указан от подателя. В процедурата имат право да участват юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държавата - членка на Европейския съюз. Кандидатите трябва да притежават валидно удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги - куриерска дейност от Комисията за регулиране на съобщенията. Кандидатите задължително попълват Приложение 1 - оферта. Юридически лица - търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, не се допускат до участие, както и такива, които не са доказали своята идентификация и правоспособност. Когато участникът е чуждестранен търговец - съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език. Кандидатът представя оферта (ценово предложение) по образец - Приложение 1. Цените да са с включен ДДС. начин и срок за подаване на офертите - в запечатан плик в Деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на документите е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват наименоваието на кандидата, процедурата, за която кандидатства , адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. В заявлението задължително се посочва Булстат/ ЕИК и се прилага заверено копие от Удостоверението за извършване на неуниверсални пощенски услуги куриерска дейност. Кандидатите следва да докажат, че притежават минимум 5-годишен опит в извършването на куриерска дейност. Подробности относно изискванията към кандидатите, условията за допустимост, начинът на изготвяне на офертите на документите им се съдържат в Приложение 1. Краен срок за подаване на офертите: до 16:30 часа на 24.08.2018 г.
  • "АДИС"ЕООДАДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за направа асфалтови кръпки при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон на обекти на АДИС ЕООД
Съгласно Заповед А-З-107/15.08.2018 г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител за направа асфалтови кръпки при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон на обекти: 1. Открит паркинг на ул. Александър Жендов № 1; 2. Открит паркинг на ул. Майор Юрий Гагарин №22, бл. 154 А. Краен срок за събиране на офертите: 17:00 ч. на 27.08.2018 г. За повече информация: отдел Поддръжка на сградния фонд, АДИС ЕООД.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за частични ремонти на покриви на обекти ул.”Велико Търново” № 5 и № 6.
Съгласно Заповед А-З-106/15.08.2018 на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител за частични ремонти на покриви на обекти ул. Велико Търново № 5 и № 6. Краен срок за събиране на офертите: до 17:00 ч. на 27.08.2018 г. За повече информация: отдел Поддръжка на сградния фонд, АДИС ЕООД.