Намери своя имот




площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-139/12.09.2022г. на Управителя, открива конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1. 1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 14 000,00 лева без включен данък върху застрахователната премия. 2. Общи и специални изисквания към участниците: – Застраховка „Гражданска отговорност“ се сключва на основание чл. 477 от Кодекса на застраховането, при застрахователни суми (лимит на отговорност), определени в чл. 492 от Кодекса на застраховането и при условията на чл. 480 от Кодекса на застраховането. Застрахователната полица „Гражданска отговорност“ покрива отговорността на застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованият отговаря съгласно българското законодателство или законодателството на държавата членка на ЕС, в която е настъпила вредата. Застрахователната полица „Гражданска отговорност“ се предоставя със сертификат „Зелена карта“, валиден не само на територията на ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария, Андора, но и за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена Карта“. Застрахователната премия трябва да включва всички вноски в гаранционен и обезпечителен фонд. Застрахователна полица „Автокаско“ покрива пълно каско, помощ на път „асистанс“ и доверен сервиз. Застрахователна полица „Автокаско“ има териториално действие на територията на Република България, държави – членки на ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария, Андора и за всички държави, които са членове на международното споразумение „зелена карта“, които се намират на територията на Европа, без заплащане на допълнителна премия. Застрахователната премия трябва да включва вноски в гаранционния и обезпечителен фонд. Застраховка „Автокаско“, валидна за територията на Република България и чужбина следва да се сключи при покритие на следните рискове и условия: – Природни бедствия: пожар; буря; (ураган, градушка); наводнения; гръм (мълния); снежно и/или ледено натрупване следствие на обилен снеговалеж; морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, съоръжения, както и експлозия на такива съоръжения; -Авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения; – Пожар, възникнал по време на движение, или възникнал при включване и работа на двигателя при престой; – Пожар, възникнал по време на престой на МПС и неработещ двигател вследствие на техническа неизправност и/или случайно събитие; – Случайно падане на летателен апарат или други тела върху МПС; – Сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в т.ч. и ПТП, съгласно Закона за движение по пътищата; – Внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на застрахования; – Злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заличаване с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване; – Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване; – Кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС; – Кражба на цяло МПС; – Грабеж на цяло МПС; – Покриване на разходи за престой на МПС на паркинг до 15 дни; – Осигуряване на безплатна Пътна помощ на територията на Република България; -Ползване на доверен сервиз на застрахователя за всички автомобили при ремонтни дейности за отстраняване на частични щети по застраховка „Автокаско“ Участниците следва да декларират в офертата си покритие на всички посочени от възложителя рискове, независимо от покритията, описани в Общите им условия по застраховка „Автокаско“. Еднократната застрахователна премия следва да се формира за всеки автомобил и вид застраховка поотделно. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Кодекса за застраховането и да притежават лиценз по чл. 29 или чл. 41 от Кодекса за застраховането, копие от който прилагат към офертата, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата конкурсна процедура; Офертите следва да се оформят съгласно приложения към настоящата заповед образец – Приложение № 2 и да са валидни за срок от 8 месеца, считано от датата на подаване, както и в случай на придобиване на ново МПС в същия период; Премията се посочва в лева и начин на плащане (брой вноски). Допускат се варианти на предложението; Срок на застрахователния договор: 1 (една) година, считано от датата на изтичане на предходния застрахователен договор за всяко МПС по приложение №1; Обслужване на автомобилите със застрахователна сума над 5 000 (пет хиляди) лева от доверени сервизи на застрахователя; 3. Дата, място и час на отваряне на конкурсните предложения: на 28.09.2022г. от 14.00ч. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27. Конкурсът се провежда при закрито заседание на комисията. 4. Условия за оглед: всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч. след предварителна заявка: на тел. 0882 177751. 5. Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 16.00ч. на 27.09.2022г. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в затворен запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата, за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър. 6. Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите: (1). Документи за легитимация: за български юридически лица – търговци – удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК); Когато участникът е чуждестранно юридическо лице – съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език; (2). Оферта (ценово предложение), съгласно образеца към документация – Приложение №2; (3). Лиценз по чл.29 или чл.41 от Кодекса за застраховането, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата конкурсна процедура. (4). Проект на полица; (5). Изрично пълномощно – в случай, че заявлението, офертата и останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната регистрация на кандидата; (6). Други документи – по преценка на кандидата. ІІ. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: П.1 – стойност на застрахователната премия – 70%; П.2 – лимити на отговорност за имуществени и неимуществени вреди при застраховка „Гражданска отговорност“ – 10%; П.3 – покрити рискове при застраховка Каско – 10%; П.4 – брой доверени сервизи – 5%; П.5 – мобилни групи – 5%. На участника дал най-благоприятна оферта по всеки отделен показател се дават максимално количество точки – 100 т. Класираният на второ място получава – 90 т., на трето място – 80 т., на четвърто място – 70 т., на пето място 60 т. и от шесто място надолу – 0 т. Крайната оценка на всеки кандидат се получава по следната формула: КО = П.1*0,7 + П.2*0,10 + П.3*0,10 + П.4*0,05 + П.5*0,05. Ако някой от участниците не отговаря на някой от критериите, същият не се допуска до класиране. ІІІ. Условията на конкурса по раздел І, т. 1-7 да се публикуват най-малко 14 дни преди датата на провеждането му на интернет страниците на АДИС ЕООД и на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Условията на конкурса да бъдат обявени на видно място в сградата на дружеството и на интернет страницата в 3-дневен срок от издаване на настоящото решение, и да бъдат изпратени покани до застрахователни дружества. Изпълнението по отношение на оповестяването му на електронната страница на Агенцията за публичните предприятия и контрол и на интернет страницата на АДИС ЕООД възлагам на отдел „Маркетинг”, а по отношение на изпращане на покани до застрахователни дружества – на Йордан Йорданов – шофьор, лек автомобил до 9 места. ІV. Максималната стойност на застрахователната премия е определена на база на сключен застрахователен договор за същите групи и видове имущества през предходната година, както и стойността на активите, постъпили през предходната година.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРИ БРОЯ РОЛЕТНИ ГАРАЖНИ ВРАТИ
АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-144/14.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител. Предмет на процедурата: Производство, доставка и монтаж на три броя ролетни гаражни врати Обект: Гараж Местонахождение: гр. София, ул. „Люлякова градина“ № 14 Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа: ценово предложение съгласно заданието – Приложение № 1; обща цена на поръчката и необходим аванс; гаранционни срокове за вратите и компонентите им; валидност на офертата. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: цена за изпълнението на горните видове работи. Краен срок за подаване на оферти: 26.09.2022 г. до 17.00 часа. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани: предметът на процедурата; името на обекта; името на фирмата, от която е предложението; адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 03.10.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 04.10.2022 г. от 10.30 часа. на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.
  • "АДИС"ЕООДАДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на „АДИС\" ЕООД
АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-150/20.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга Извършване на лабораторни изследвания на кръв и урина на работници и служители на „АДИС“ ЕООД“, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. Критерии за оценка: предложена най-ниска цена за пълния пакет и допълнителните изследвания. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ в регистъра на Районната здравна инспекция, като към офертите си посочват под кой номер са вписани в регистъра. Да извършат вземането на лабораторните проби на място посочено от АДИС ЕООД. За участие в процедурата кандидатите представят следните документи за легитимация за български юридически лица – търговци – извлечение от търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) и документ за акредитация. Срок за подаване на офертите: до 23.09.2022 г. до 17.30 часа. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в затворен запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,30 часа на 27.09.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 28.09.2022 г. 10,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой. Резултатите от класирането се отразяват в протокол, който се предава на Управителя за утвърждаване. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на „АДИС“ ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или по пощата на адрес: гр.София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27. На плика да бъде записано името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата за която се кандидатства.