Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДВъзстановяване на повредени стоманобетонови елементи по фасадите на три жилищни сгради с един подземен и 17 надземни етажа
АДИС ЕООД обявява процедура за избор на Изпълнител за възстановяване на повредени стоманобетонови елементи по фасадите на три жилищни сгради с един подземен и 17 надземни етажа Обекти: 1.Блок 1 - жилищна сграда с един подземен и 17 надземни етажа в гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 19; 2.Блок 2 - жилищна сграда с един подземен и 17 надземни етажа в гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 17; 3.Блок 3 - жилищна сграда с един подземен и 17 надземни етажа в гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 15. Изисквания към кандидатите: 1.Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданията условия. 2.Кандидатите трябва да притежат удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от III-та категория. 3.Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление. 4.При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа: 4.1.Технически характеристики, марка, произход и производител на предложената продуктова система за конструктивно възстановяване. 4.2.Ценова част за всеки обект поотделно, съдържаща: 4.2.1.Единични и общи цени за основните видове СМР по количествената сметка – Приложение № 6, представени поотделно за всеки етап; 4.2.2.Цени на всички съпътсващи дейности по ораганизацията на площадката и обезопасяването на сградата, представени поотделно за всеки етап; 4.2.3. Цени на допълнителните дейности. За допълнителното закрепване на фасадната облицовка да се представи единична цена за 1 m2; 4.2.4. Крайни цени за изпълнение на всеки етап; 4.2.5. Обща крайна цена за всеки обект. 4.3.Срок за изпълнение в календарни дни на всеки обект, представен поотделно за етапите и общ срок за изпълнение на всички етапи; 4.4.Гаранционни срокове. 4.5.Начин на плащане. 4.6.Валидност на офертата. Краен срок на събиране на офертите: 18.05.2018 г. до 17:00 часа. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани: 1. Предметът на процедурата; 2. Обектите с тяхното местонахождение; 3. Името на фирмата, от която е предложението; 4. Адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата. Заданията за офериране ще ви бъдат предоставени при поискване от отдел \"Поддръжка на сградния фонд\" на АДИС ЕООД - инж. Димитрина Кавръкова. Оглед на обектите може да се извършва след предварителна уговорка. Лице за контакти: инж. Димитрина Кавръкова тел.: 0882 17 77 96, 02 9487520 e-mail: dkavrakova@adis.bg Удължава се срока за подаване на офертите до 17:00 ч. на 29.05.2018 г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за изграждане на автоматизирани поливни системи за обекти на АДИС ЕООД
АДИС ЕООД открива процедура за изграждане на автоматизирани поливни системи за обекти на Дружеството на ул. „Велико Търново“ № 5 и ул. „Велико Търново“ № 6, гр. София “ I. Изисквания към Изпълнителя 1. В ценовото предложение да се посочат: единични цени в лева /без ДДС/, обща стойност в лева /без ДДС/, начин на плащане, срок за изпълнение и гаранционен срок. 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление, референции за подобни обекти и списък с изпълнени такива. 3. Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет на ремонта, във вид, в който същите са били при влизането му в обекта. Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение. 4. Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване на всички необходими мероприятия по безопасност и хигиена на труда. Изпълнителят да поеме задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, както и организиране на изпълнението на дейности, свързани със защита от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ. 5. Изпълнителят е длъжен да предвиди всички необходими мерки за противопожарната охрана на обекта при извършване на строително-монтажните работи съгласно действащата нормативна уредба. 6. След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените СМР, като средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение. Приложение: Образец на ценова оферта и Образец на Количествено стойностна сметка. Със заповед на Управителя на АДИС ЕООД А-З-69/23.05.2018 г. на се удължава срока за подаване на офертите до 17:00 ч. на 31.05.2018 г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за изготвяне на проект и извършване на строително-монтажни работи за ремонт на подземен гараж
АДИС ЕООД открива процедура за изготвяне на проект и извършване на строително-монтажни работи за ремонт на подземен гараж пред бл. 2, ул. \\\"Ф. Ж. Кюри\\\" 17, гр. София. Лице за контакти за предоставяне на задание за офериране: инж. Димитрина Кавръкова тел.: 0882 17 77 96, 02 9487520 e-mail: dkavrakova@adis.bg. Краен срок за събиране на офертите: до 17:00 ч. на 13.06.2018 г. Съгласно Заповед на Управителя на Дружеството № А-З-76/18.06.2018 г. се удължава срока за подавнане на офертите до: 17:00 ч. на 02.07.2018 г.