Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за „Сервизно обслужване на 34 бр. асансьорни уредби, монтирани в обекти, стопанисвани от АДИС ЕООД“
"Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти за следното: „Сервизно обслужване на 34 бр. асансьорни уредби, монтирани в обекти, стопанисвани от АДИС ЕООД“, съгласно Задание за офериране, Приложение № 1 и Приложение № 2 – неразделна част от настоящата Заповед. I. Ориентировъчната стойност на услугата, изчислена на база действителни разходи за предходните 12 месеца е 33 100,00 лв. (Тридесет и три хиляди и сто лева) без ДДС. II. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и в действащия регистър на ГД ИДТН, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия. 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление. 3. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране, Приложение № 1 и Приложение № 2. ІII. Краен срок за събиране на офертите: 05.02.2018 г. до 17:00 часа. IV. Утвърждавам критерий за оценка на офертите – най-ниската цена. V. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, адрес и телефон за обратна връзка. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за „Избор на изпълнител за услуги, свързани с поддръжката на канализационните инсталации на обекти на АДИС ЕООД“
АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти за „Избор на изпълнител за услуги, свързани с поддръжката на канализационните инсталации на обекти на АДИС ЕООД“ за срок от 3/три/ години съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед. І. Изисквания към кандидатите: 1. Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти. 2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране. II. Краен срок за събиране на офертите: 31.01.2018 г. до 17,00 часа. III. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, време за реакция, гаранционен срок и начин на плащане. IV. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за предоставяне на застрахователна услуга по застраховане на имущества на основание Решение:А-З-10/20.01.2018 г.
І. “АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА” ЕООД открива конкурсна процедура за предоставяне на застрахователна услуга по застраховане на следните групи имущества: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството - подробно описани в приложение №1, неразделна част от настоящото решение. 1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 15 000 лв. без включен данък. 2. Общи и специални условия: - Участниците в конкурса следва да представят предложенията си по групи имущества, за които осигуряват застрахователно покритие срещу посочените рискове - съгласно образеца на ценовото предложение. Допуска се възможността за представяне на варианти на предложението - при еднократно заплащане на цялата дължима премия / схема на разсрочено плащане, съгласно представения образец. - Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.12, ал.1 от КЗ и да притежават лиценз, в обхвата на който са включени рисковете посочени в настоящата конкурсна процедура. - Конкурсът се провежда при закрито заседание на комисията. - Срок на застрахователния договор: 1 година, считано от датата на сключване на полицата. 3. Дата, място и час на отваряне на конкурсните предложения: на 09.02.2018г. от 11.00ч. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27. 4. Конкурсна документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 26.01.2018г. от 10.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 10 лв. без включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация - до 12.00ч. на 07.02.2018г. 5. Условия за оглед: всеки вторник и четвъртък от 15.00ч. до 17.00ч. след предварителна заявка: на тел. 0882177780. 6. Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 16.30 ч. на 08.02.2018г. 7. Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите: 1. Заявление за участие - по образец; 2. Документи за легитимация: за български юридически лица - търговци - посочване на ЕИК. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице - съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език; 3. Документ за закупена конкурсна документация; 4. Списък на документите, съдържащи се в предложението - по образец; 5. Оферта, съгласно образеца към документация – ценово предложение; 6. Лиценз по чл.29, респ. съответен документ за дружествата по глава четвърта, раздел ІІ от Кодекса за застраховането, удостоверяващ правото участника да застрахова рисковете, посочени в настоящата конкурсна документация; 7. Общи условия по застраховка „Имущества”; 8. Проект на полица; 9. Изрично пълномощно - в случай, че заявлението, офертата и останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната регистрация на кандидата; 10. Други документи - по преценка на кандидата.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за доставка и монтаж на гаражна секционна врата
АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка и монтаж на гаражна секционна врата със запазване на съществуващата задвижка и дистанционни на обекти на ул. "Майор Ю. Гагарин" бл. 154 А. Изисквания към кандидатите: да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти. Краен срок за събиране на офертите:14.02.2018 г. до 17:00 ч. Със Заповед №А-З-18/07.02.18 г. - се удължава срока за подаване на оферти по процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на автоматична гаражна врата. Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 21.02.2018 г.