Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на доставчик за възлагане и изпълнение на оценки и актуализация на такива
АДИС ЕООД открива процедура за избор на доставчик за възлагане и изпълнение на оценки и актуализация на такива. Периодът на предоставяне на услугата е три години. Изисквания към кандидатите: участниците могат да са български физически или юридически лица. Юридическите лица - нетърговци - представят документ за регистрация; юридическите лица - търговци - представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Когато участникът е физическо лице се представя копие от документа за самоличност. Лицето, извършващо дейността трябва да е вписано и в регистъра на независимите оценители и да притежава сертификат за правоспособност на независим оценител съгласно Закона за независимите оценители. Юридически лица - търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, не се допускат до участие, както и такива, които не са доказали своята идентификация и правоспособност. Начин и срок за подаване на офертите: в запечат плик в Деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17 часа. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 часа на 28.06.2017г. Изисквания към предмета на поръчката. Кандидатите посочват ценовите си предложения по вид на оценявания актив, както следва в прикачения файл.
  • "АДИС"ЕООДАДИС ЕООД обявява процедура за избор на доставчик на рекламни площи в национален всекидневник за публикуване на съобщения за търгове, конкурси и други
„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на доставчик на рекламни площи в национален всекидневник за публикуване на съобщения за търгове, конкурси и други във връзка с дейността на АДИС ЕООД, въз основа на не по-малко от три оферти. Изисквания към кандидатите: български юридически лица - търговци - представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър или посочват Единен идентификационен код (ЕИК), които имат предмет на дейност разпространение на информация, издаване на периодични издания и ежедневници, рекламна и маркетингова дейност, услуги и дейности, свързани с медиите и рекламата. Юридически лица - търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, не се допускат до участие. Кандидатите следва да имат регистрация по ДДС. Краен срок за подаване на офертите: 29.06.2017г., 17:00 часа. Начин на подаване на офертите: Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани: -предметът на процедурата; - името на фирмата, от която е предложението; - адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.Кандидатите посочват задължително пълното си наименование (фирмата) – изписано на български език, ЕИК, седалище и адрес на управление, представляващо лице, телефон и имейл за връзка. Цената е за колон сантиметър в BGN без ДДС.