Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДТърси изпълнител за обезопасяване на сградите на адреси: ул."Ф. Ж. Кюри" № 19, бл. 1; ул."Ф. Ж. Кюри" № 17, бл. 2 и ул."Ф. Ж. Кюри" № 15, бл. 3
Обезопасяването е с цел предотвратяване на увреждания, които биха настъпили от влошеното техническо състояние на части от сградите.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за изработка и монтаж на три гардероба
АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за изработка и монтаж на три гардероба за ап. 10 и ап. 7 на ул. "Ф. Ж. Кюри" № 16, бл. 155. Удължава се срока за събиране на оферти до 17:00 ч. на 26.03.2018 г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга, монтаж и поддръжка на Система за контрол на достъпа
АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга, монтаж и поддръжка на Система за контрол на достъпа със следните функции: - система за контрол на достъпа с програмен продукт, отчитащ и обработващ маркирането на служителите с карта или чип от един вход без отваряне на вратата; - възможност на отчитане на движението на служителите и работното време в справки; - обучение на служител, от АДИС ЕООД за работа със системата; - своевременно издаване на карти или чипове на служители. Изисквания към кандидатите: юридически лица, регистрирани в ТР. За участие в процедурата кандидатите предоставят документи за легитимация и ЕИК. Срок за подаване на офертите: до 16:30 ч. на 21 март 2018 г. Със Заповед № А-З-38/23.03.2018 г. се удължава срока за подаване на офертите до 16:30 ч. на 03.04.2018 г.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за изграждане на сигнално-охранителна система на освободен имот
АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за изграждане на сигнално-охранителна система на освободен имот на ул. "Монтевидео" №4. Изисквания към кандидатите: 1. да са юридически лица, регистрирани по ТЗ и вписани в ТР, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти. 2. Да предоставят предложенията си съгласно Задание за офериране, предоставено от АДИС ЕООД. Краен срок за събиране на офертите: 20.03.2018 г. до 17:00 ч. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. "Велико Търново" № 27. На плика да бъде записан обекта , името на фирмата, от която са предложенията, ЕИК, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за дотавка и монтаж на климатизатори
АДИС ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за доставка и монтаж на 1 бр. климатизатор Dakin FTXB50C/RXB50C и 3 бр. климатизатори Dakin FTXB25C/RXB25 за обект на АДИС ЕООД, находящ се в гр. София, ул. "Александър Жендов" №1, ап.29. Изисквания към кандидатите: 1. Да са юридически лица, регистрирани по ТЗ и вписани в ТР, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определението в заданието усрловия, както и референции за подобни обекти. 2. Да предоставят предложенията си съгласно Задание за офериране. Краен срок за събиране на офертите:29.03.2018 г. до 17:00 ч. Офертите се подават в посочения краен срок в деловодството на Дружеството в запечатан плик всеки раотен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. или по пощата на адрес: гр. София, п.к.1504, ул. "Велико Търново" №27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, ЕИК , седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата. За повече информация и предоставяне на Задание за оферта - АДИС ЕООД, отдел "Поддръжка на сградния фонд". Със Заповед № А-З-49/ 04.04.2018 г. се удължава срока за събиране на оферти до 17:00 ч. на 11.04.2018 г.
  • "АДИС"ЕООДВъзстановяване на повредени стоманобетонови елементи по фасадите на три жилищни сгради с един подземен и 17 надземни етажа
АДИС ЕООД обявява процедура за избор на Изпълнител за възстановяване на повредени стоманобетонови елементи по фасадите на три жилищни сгради с един подземен и 17 надземни етажа Обекти: 1.Блок 1 - жилищна сграда с един подземен и 17 надземни етажа в гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 19; 2.Блок 2 - жилищна сграда с един подземен и 17 надземни етажа в гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 17; 3.Блок 3 - жилищна сграда с един подземен и 17 надземни етажа в гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 15. Изисквания към кандидатите: 1.Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданията условия. 2.Кандидатите трябва да притежат удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от III-та категория. 3.Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление. 4.При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа: 4.1.Технически характеристики, марка, произход и производител на предложената продуктова система за конструктивно възстановяване. 4.2.Ценова част за всеки обект поотделно, съдържаща: 4.2.1.Единични и общи цени за основните видове СМР по количествената сметка – Приложение № 6, представени поотделно за всеки етап; 4.2.2.Цени на всички съпътсващи дейности по ораганизацията на площадката и обезопасяването на сградата, представени поотделно за всеки етап; 4.2.3. Цени на допълнителните дейности. За допълнителното закрепване на фасадната облицовка да се представи единична цена за 1 m2; 4.2.4. Крайни цени за изпълнение на всеки етап; 4.2.5. Обща крайна цена за всеки обект. 4.3.Срок за изпълнение в календарни дни на всеки обект, представен поотделно за етапите и общ срок за изпълнение на всички етапи; 4.4.Гаранционни срокове. 4.5.Начин на плащане. 4.6.Валидност на офертата. Краен срок на събиране на офертите: 18.05.2018 г. до 17:00 часа. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани: 1. Предметът на процедурата; 2. Обектите с тяхното местонахождение; 3. Името на фирмата, от която е предложението; 4. Адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата. Заданията за офериране ще ви бъдат предоставени при поискване от отдел "Поддръжка на сградния фонд" на АДИС ЕООД - инж. Димитрина Кавръкова. Оглед на обектите може да се извършва след предварителна уговорка. Лице за контакти: инж. Димитрина Кавръкова тел.: 0882 17 77 96, 02 9487520 e-mail: dkavrakova@adis.bg